Adresa školy: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka

Telefon: ŠJ 318 592 904 + záznamník, MŠ 318 592 139

Fax: 318 592 139

 

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jejími novelami, dále Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a řídí se výživovými normami pro školní stravování – tzv. spotřebním košem.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ved. ŠJ.

2) Provoz ŠJ

Provozní doba kuchyně  6:00  14:30 hod.
Vedoucí ŠJ 6:00 10:00 hod.
 Výdejní doba:    
přesnídávka 9:00 9:15 hod.
oběd 12:00 12:30 hod.
svačina 15:00 15:15 hod.

 

Pro odběr do jídlonosičů (v 1. den neplánované nepřítomnosti)   11:30 – 11:55 hod.

poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob!

V době výdeje stolujícím strávníkům nelze vydat oběd do jídlonosiče z hygienických a organizačních důvodů, z týchž důvodů nemají do přípraven a kuchyně přístup osoby bez zdravotního průkazu.

3) Výše stravného

Výše stravného je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhl.107/2005 Sb. a její novele č. 463/2011, a to takto:

děti MŠ do 6 let    přesnídávka Kč   9,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč   10,00

                         oběd             Kč 23,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč   24,00

                         svačina         Kč   9,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč   10,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. celodenní stravné                Kč 44,00 (bez svačiny Kč 34,00)        

                        

děti MŠ nad 6 let

(s odkladem školní docházky) přesnídávka Kč   9,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč 10,00

                                                     Oběd Kč 26,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč 27,00

                                                  svačina Kč   9,00 + na nápoje Kč 1,00 = Kč 10,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. celodenní stravné                 Kč 47,00 (bez svačiny Kč 37,00)

Strávníci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku dosaženého k 31.8. přísl. školního roku.

Pitný režim v MŠ je denně zajišťován přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

Uvařené jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, jídlo se nevynáší mimo stravovací prostory.

4) Placení stravného

Stravné se hradí bezhotovostně na bankovní účet č. 390 872 399, kód banky 0800. Variabilní symbol bude strávníkovi přidělen vždy na začátku šk.roku a bude platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ – vždy při platbě nutno uvést!! Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení strávníka a měsíc, za který stravné platíte.

Platit lze výjimečně i hotově v kanceláři vedoucí ŠJ v Út + Čt 10:00-13:00 hod. do 15. dne v měsíci.

Zároveň se stravným se hradí i školné.

Splatnost stravného a školného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce!(např. za měsíc září je splatnost 15. září). Při opakovaném pozdním placení stravného lze žáka ze stravování vyloučit.

5) Přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování musí být vyplněna zákonným zástupcem dítěte a odevzdána nejpozději v den nástupu do MŠ, přihláška platí po celou dobu docházky do MŠ.

Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu ŠJ, který je vyvěšen na nástěnce ŠJ u hlavního vchodu do MŠ a je též zveřejněn na webových stránkách MŠ Řitka.

V přihlášce je nutné uvést celé datum narození dítěte, tel. kontakt na rodiče, adresa, e-mail, dále uveďte zvolenou formu úhrady (hotově či bezhotovostně), číslo účtu, ze kterého budou prováděny platby a kam bude jídelna případně vracet přeplatek na konci šk.roku. V případě potravinových alergií nebo omezení ve stravě je nutné toto projednat s vedoucí ŠJ a kuchařkou a doložit potvrzení od lékaře.

6) Odhlášky ze stravování

Preferovaný způsob odhlašování stravy je elektronicky na portále www.jidelna.cz, také lze odhlásit osobně u vedoucí ŠJ , telefonicky na č. 318 592 904 se záznamníkem nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Stravu je nutné odhlásit den předem do 8:00 hod. na den následující, pouze po víkendu či po státním svátku lze odhlásit do 6:00 hod. ráno na tentýž den. Pozdější odhlašování nebude z provozních důvodů akceptováno! Pokud dítě onemocní a nestihnete stravu včas odhlásit, lze si oběd za 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, a to v době k tomu určené. ŠJ zodpovídá za zdravotní nezávadnost vydávaného pokrmu do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá ŠJ zodpovědnost. Nevyzvednutý oběd propadá. Následující dny nemoci musí být strávník odhlášen, neboť poskytováním stravování v době nepřítomnosti ve škole dochází k neoprávněnému čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

7) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

  1. a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok
  2. b) převést zůstatek na konto sourozence
  3. c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu nebo převod na účet

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci vždy s předstihem informováni.

9) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ŠJ umístěné na chodbě u hl. vchodu do budovy. Součástí JL je vypsání alergenů v číselné řadě 1 – 14 a vedle JL je slovní rozpis těchto alergenů.               Jídelní lístek je také zveřejňován na webu WWW.JIDELNA.CZ, kde je nejenom náhled jídelníčku, ale také možnost odhlašování či přihlašování stravy. První a základní přihlášení probíhá pomocí ID jména přiděleného jídelnou (6-10 číslic) a přiděleným heslem, které si musí strávník při 1. přihlášení změnit. Po přihlášení se zobrazí strávníkovo konto, historie odběrů stravy a možnost odhlásit či přihlásit stravu.

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři vedoucí ŠJ.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2020

Vypracovala:Ivana Myslivečková, ved. ŠJ - dne 24.8.2020

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Zde nás najdete

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Přihlášení