Životospráva :

 • Dětem se snažíme poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů.
 • Snažíme se maximálně zachovávat vhodnou skladbu jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 3 hodinové intervaly.
 • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, děti mají k dispozici po celý den v MŠ ovocné šťávy, vitamínové nápoje, různé druhy čajů (i ovocných) a neperlivou balenou vodu.

 

 Psychohygiena:

 • Denní řád je pravidelný, ale umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Veškeré činnosti se snažíme podřídit dětem, činnosti jsou zařazovány v průběhu celého dne a učitelky volí metody práce s ohledem na věk, složení a schopnosti dětí.
 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
 • V denním programu jsou zařazeny nejen aktivity, ale i klidové činnosti, odpočinek na lehátku a spánek. Dítě není nuceno do spánku.
 • Dbáme na to, aby se děti v mateřské škola cítily bezpečně a byly spokojené.
 • Zaměstnanci v MŠ respektují individuální potřeby dětí.
 • Rodiče mají možnost přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (předem ohlásit).
 • Děti tráví každý den pobyt venku (2 hod.) s ohledem na počasí (mráz pod –10 °C, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.).
 • Děti mají dostatek volného pobytu v rámci možností v budově MŠ, ale i na zahradě.

 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti starší tří let, které jsou smyslově, duševně i fyzicky zdravé. V ojedinělých případech  lze do třídy zařadit  dítě od dvou let věku na základě vyjádření dětského lékaře. Rovněž lze do třídy zařadit i dítě s výchovnými i vývojovými poruchami. Mateřská škola v tomto případě spolupracuje s lékaři dítěte, s PPP a  s rodiči dítěte a na základě konzultací je vytvořen pro dítě  vzdělávací individuelní plán.

Za bezpečnost dětí  v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogičtí pracovníci MŠ (odborně způsobilí), a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby  až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte.

Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo budovu MŠ za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Při výletech, kursech plavání nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy další osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.

V průběhu her učitelka usměrňuje děti z hlediska bezpečnosti, zdůrazňuje opatrnost a ohleduplné chování. Při pobytu venku učitelka sleduje správné oblečení i obutí dětí, aby neprochladly nebo aby nedošlo k jejich přehřátí (individuální zvláštnosti dítěte)

Všichni zaměstnanci MŠ dodržují předpisy a pokyny k BOZP.

K zajištění ochrany a zdraví jsou děti poučovány o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se chránit, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, jak se bránit násilí, ubližování, ponižování.

Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí uzamykána po celou provozní dobu naší mateřské školy. Vstup do budovy je umožněn na základě nainstalování videotelefonů a dálkovým ovládáním vchodových dveří z obou tříd. Tak je zamezeno vstupu cizích a neoprávněných osob do MŠ.

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Zde nás najdete

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Přihlášení